Integritetspolicy

EdströmGruppen AB (”Edströms”), org. nr 556478-1341 (”vi”, ”oss” och ”vår”) samt därunder tillhörande dotterbolag, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

I din kontakt med Edströms kommer du att lämna viss information till oss såsom namn, kontaktuppgifter eller liknande. Dina personuppgifter kan dessutom inhämtas från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare. Personuppgifter om dig kan även inhämtas från andra källor. 

För att vi skall kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter, vilket vi gör med största möjliga hänsyn till din integritet. I din kontakt med oss accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

 

Vilken information samlar vi in? 

Denna integritetspolicy täcker uppgifter, inklusive personuppgifter, som samlas in genom flera olika kanaler, såsom kontakt per telefon, mail, webbplatser, sociala medier och evenemang/mässor. Vi kan även komma att kombinera personuppgifter som har samlats in på olika sätt. 

 

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv, och det företag där du har anställning, på ett antal olika sätt. Detta kan exempelvis vara när du gör en förfrågan om eller köper en produkt/tjänst som vi tillhandahåller, beställer något från vår webbutik, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. 

Denna information kan vara: 

• Person- och kontaktinformation - namn, personnummer (för enskilda näringsidkare), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, befattning i företaget etc. 

• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc. 

 

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om dig. Observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd information: 

• Person- och kontaktinformation - namn, personnummer (för enskilda näringsidkare), faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, befattning i företaget etc.

• Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter och/eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. 

• Finansiell information - kreditvärdighet.

• Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.

Delar av informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med informationen?

Den insamlade informationen används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 

Syfte med behandlingen

 

Laglig grund för behandlingen

     

För att bekräfta din identitet och verifiera

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden.

dina person- och kontaktuppgifter.

 

gentemot dig.

     

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden

kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla

 

gentemot dig.

våra kunder och övriga intressenter med

   

information, produkter och tjänster.

   
     

För att säkerställa att innehåll presenteras

 

Utföra våra kontraktuella åtaganden

effektivt för dig och det företag där du har din anställning.

 

gentemot dig.

     

För att utföra riskanalys, riskhantering

 

Följa tillämplig lagstiftning och andra

och förhindra bedrägerier.

 

berättigade intressen.

     

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom

 

Följa tillämplig lagstiftning.

bokföringslagar och lag om åtgärder mot

 

 

penningtvätt.

 

 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras av oss på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå.

 

Vilka kan dina personuppgifter komma att delas till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till eller dela dina personuppgifter med tredje part såsom leverantörer, underleverantörer eller samarbetspartners. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden, exempelvis våra systemleverantörer. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part. Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom EU/EES. I de fall dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att vid var tid gällande krav för sådan behandling enligt dataskyddsregler uppfylls.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, eller för att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

Vilka är dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. 

 

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy här.

 

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post på gdpr@edstroms.com eller skriftligen till EdströmsGruppen AB, 551 99 Jönköping.