Telefon: 036-39 20 00

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy Edströms Verktyg AB

Kvalitet
Edströms skall integrera kvalitetsarbete i all operativ verksamhet och skapa största möjliga kundvärde till lägsta möjliga kostnad.

Vi skall med följande kvalitetsinriktning uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner:
- Hög tillgänglighet avseende Sortiment, Personal och Datasystem.
- Korrekt, snabb och lättillgänglig information.
- Effektiv logistik med hög precision.
- Goda och professionella relationer med vår omgivning.
- Kundanpassade och effektiva IT-lösningar.

Miljö
Edströms skall integrera miljöarbete i all operativ verksamhet och genom ständiga förbättringar vidtaga de miljöåtgärder som är tekniskt möjliga, företagsekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade.

Vi skall medverka till varaktigt hållbar utveckling genom följande inriktning:
- Vid val av leverantörer, varor och tjänster alltid ställa relevanta miljökrav.
- Följa eller överträffa miljökrav i lagar, bestämmelser och från kunder.
- Öka samtliga medarbetares miljöengagemang.
- Minimera vår egen förbrukning av energi och material samt vår negativa påverkan på miljön vid hantering av restprodukter.
- Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Arbetsmiljö
Edströms målsättning är att i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt såväl fysiskt, psykiskt som socialt och som dessutom säkerställer enkelhet, effektivitet, förändringsvilja, ansvar och frihet.

Arbetsmiljön skall :
- Präglas av gott ledarskap och god kompetens i alla befattningar
- Innehålla respekt och tillit för varandra
- Stimulera till ständiga förbättringar
- Minimera risker för skador och ohälsa
- Ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
- Innebära personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet
- Inbegripa efterlevnad av aktuella bestämmelser, rutiner och beslut.

 

© Edströms 2019 | Telefon: 036-39 20 00 | Solåsvägen 14 | 551 99 Jönköping | Kontakt | Information om cookies